Kloud Acc สามารถตอบสนองความต้องการด้านการขาย และ จัดซื้อ สำหรับธุรกิจทุกประเภท โดยระบบซื้อ ระบบขาย ของ Kloud Acc นี้จะช่วยความซ้ำซ้อนการป้อนข้อมูล ทำให้ข้อมูลต่างเชื่อมโยงหากันอย่างมีระบบ เพิ่มความรวดเร็วในการทำงาน
สามารถนำข้อมูลซื้อขายไปปรับปรุงสินค้าคงเหลือให้โดยอัตโนมัติ รวมถึงการบันทึกเข้าระบบบัญชีได้อีกด้วย

ระบบขาย ประกอบด้วย

  • ใบเสนอราคา
  • ใบสั่งขาย
  • ใบส่งสินค้า
  • ใบแจ้งหนี้ (ลูกหนี้)
  • ใบลดหนี้ (ลูกหนี้)

ระบบจัดซื้อ ประกอบด้วย

  • ใบขอซื้อ
  • ใบสั่งซื้อ
  • ใบรับสินค้า
  • ใบแจ้งหนี้ (เจ้าหนี้)
  • ใบลดหนี้ (เจ้าหนี้)

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ
สมัครเพื่อทดลองใช้โปรแกรม โทร 081-296-9686, 02-416-5033 ต่อ 11