Kloud Acc ได้จัดเตรียมระบบการทำงานสำหรับ บัญชีออนไลน์ไว้อย่างครบถ้วน ทำให้ผู้ใช้งานสามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลทางด้าน บัญชีลูกหนี บัญชีเจ้าหนี้ ถูกต้องครบถ้วน สะดวกรวดเร็วด้วยระบบการทำใบเสร็จรับเงิน และการจ่ายชำระหนี้ รวมถึงการบันทึกข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ เข้าระบบบัญชีที่ไม่ต้องป้อนข้อมูลซ้ำซ้อน สามารถสรุปรายงานต่าง ๆ ได้

ระบบบัญชีการเงิน ประกอบด้วย

  • บัญชีลูกหนี้
  • บัญชีเจ้าหนี้
  • ใบเสร็จรับเงิน
  • จ่ายชำระเจ้าหนี้
  • สมุดรายวัน
  • สมุดบัญชีแยกประเภท
  • รายงานฐานะการเงิน
  • งบดุล
  • ฯลฯ

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ
สมัครเพื่อทดลองใช้โปรแกรม โทร 081-296-9686, 02-416-5033 ต่อ 11